Bernardo Yanez Soto

  • Citation name:
    Yanez Soto, B.
  • Affiliation:
    Universidad Autonoma de San Luis Potosi
  • Country:
    Mexico