Irina Smirnova

  • Citation name:
    Smirnova, I.
  • Affiliation:
    Hamburg University of Technology
  • Country:
    Germany